niveau
1
Gebruikersinteractie

Beheren

1 - Het inrichten en onderhouden van de eigen werkomgeving voor analyse, ontwerp en realisatie van ict- en/of digitale mediaproducten m.b.v. een gangbare tool.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Beheren

2 - Het overdragen van een gedefinieerde versie van het eindproduct, inclusief productverantwoording, aan een opdrachtgever.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Analyseren

1 - Het designrepertoire (vormen, kleuren, stijlkenmerken) inventariseren en de merk- of productidentiteit beschrijven voor een actueel ict- en/of digitaal mediaproduct.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Analyseren

2 - Doelgroepen en doelstellingen onderscheiden en deze koppelen aan gebruikersgedrag en interactie.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Adviseren

1 - Adviseren over toe te passen interactie-, communicatie- en beeldende middelen voor inzet in communicatie en interface- ontwikkeling.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Adviseren

2 - Op basis van een gegeven usability-analyse aanbevelingen doen voor het ontwerp van een ict- en/of digitaal mediaproduct.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Ontwerpen

1 - Ontwerpen van statische en beperkt dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van gegeven technieken, zoals scenario’s, storyboards en wire frames en passende usability-testen.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Realiseren

1 - Het realiseren en testen van statische ict- en/of digitale mediaproducten met inzet van gangbare tools, keuze voor geschikte (media-)formaten en beperkt toepassen van stijlmiddelen.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Beheren

1 - Het toepassen van versiebeheer en het inrichten en configureren van een samenwerkingsomgeving bij de realisatie van ict- en/of digitale mediaproducten, rekening houdend met onderhoudbaarheid en daarvoor beschikbare middelen.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Analyseren

1 - Het analyseren van ict- en/of digitale mediaproducten, doelgroepen en doelstellingen vanuit een overzicht van actuele ‘cultuur’ en trends t.b.v. de inventarisatie van klant- of gebruikersbehoeften.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Analyseren

2 - Een interface-, gebruiks- en communicatieanalyse maken, inclusief usability en user- experience.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Adviseren

1 - Adviseren over de concrete inzet van media en middelen, rekening houdend met (communicatie)doelstellingen, doelgroepen, planning en budget.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Ontwerpen

1 - Ontwerpen van samenhangende, dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van gedeeltelijk zelf geselecteerde technieken zoals scripts, storyboards, navigatiestructuur en passende usability-testen.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Realiseren

1 - Het realiseren en testen van dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van relevante grafische elementen, geluid, beeld, en animaties.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Beheren

1 - Vanaf de start van product- of dienstontwikkeling rekening houden met productverantwoording, productcontext, continuïteit en overdracht naar de opdrachtgever en/of gebruikersomgeving.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Analyseren

1 - Het in kaart brengen van trends in communicatie en designrepertoire van ict- en/of digitale mediaproducten.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Analyseren

2 - Het opstellen van een analyserapportage (doelgroep, doelstelling, context, informatie- en communicatiebehoefte, visualisatie, bruikbaarheid en gebruik), en dit relateren aan trends in ict- en/of digitale mediaproducten.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Adviseren

1 - Maatschappelijke en branchetrends verwerken In een advies voor de concrete inzet van media en middelen bij de ontwikkeling van ict- en of digitale mediaproducten, rekening houdend met planning en budget.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Ontwerpen

1 - Ontwerpen van ict- en/of digitale mediaproducten vanuit een zelf ontworpen (vernieuwende) functionaliteit, interactievorm, stijl en/of dienst, met inbegrip van user experience, usability-testen en innovatieve technologie.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Realiseren

1 - Realiseren en testen van dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van innovatieve technologieën.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Beheren

1 - Het onderhouden en actualiseren van procesdocumentatie.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Beheren

2 - Het beschrijven van de veranderingsbehoefte bij een proces op basis van gegevens uit kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Analyseren

1 - Het inventariseren van de gegevensstromen en informatievoorziening binnen een bedrijfsproces.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Analyseren

2 - Het analyseren van knelpunten van een bedrijfsproces en het beschrijven van oorzaak- gevolgrelaties.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Adviseren

1 - Op basis van geanalyseerde knelpunten binnen een (bedrijfs)proces verbeteringen formuleren voor organisatie(structuur), (bedrijfs)processtructuur en/of informatieverzorging, met inachtneming van mogelijkheden van ict.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Adviseren

2 - Adviseren over de toepasbaarheid van een ict- ontwikkeling voor een organisatie.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Ontwerpen

1 - Het (her)ontwerpen en/of digitaliseren van een bedrijfsproces, enkele gegevensstromen, een organisatieonderdeel en/of een deel van de informatievoorziening.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Realiseren

1 - Het beschrijven en opstellen van werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen, en procedures voor een (aangepast) proces.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Beheren

1 - Het inrichten, onderhouden en actualiseren van functioneel beheer.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Beheren

2 - De behoefte aan procesveranderingen signaleren en inventariseren, mede op basis van gegevens uit kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Analyseren

1 - Het analyseren van bedrijfsprocessen, organisatie, gegevensstromen, databehoeften en procesbesturing (op tactisch/operationeel niveau) en het beschrijven van knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties vanuit de invalshoek van de informatievoorziening.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Adviseren

1 - Adviseren over knelpunten op het terrein van organisatiestructuur (en rollen), (bedrijfs)processtructuur en samenhang, en informatievoorziening.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Adviseren

2 - Adviseren over nieuwe mogelijkheden voor de organisatie op basis van ontwikkelingen in ict.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Ontwerpen

1 - Het (her)ontwerpen van samenhangende bedrijfsprocessen, een gegevensstructuur (model), het procesmanagement van bedrijfsprocessen, de functionele organisatiestructuur en/of de informatievoorziening, met inachtneming van mogelijkheden van ict en de borging van integriteit van de gegevens.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Realiseren

1 - Het realiseren van de invoering en acceptatie van procedures in samenhang met nieuwe of gewijzigde informatievoorziening en besturing.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Beheren

1 - Het inrichten en actualiseren van principes, business rules en modellen van procesarchitectuur, mede op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Beheren

2 - Het proactief signaleren van behoefte aan verandering en bijbehorende processen in gang zetten.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Analyseren

1 - Het in kaart brengen van de consequenties van een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Analyseren

2 - Een kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse maken van de huidige en toekomstige situatie op het gebied van bijvoorbeeld beleid, strategie, alignment en architectuur, met gebruikmaking van gangbare methoden.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Adviseren

1 - Adviseren over de in- en externe afstemming tussen business en ict (alignment en governance) op basis van de (netwerk- )organisatiestrategie en doelstellingen

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Ontwerpen

1 - Het (her)ontwerpen van de architectuur van bedrijfsprocessen en besturingsmodellen, inclusief bijbehorende beheersing, informatievoorziening en veranderproces.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Realiseren

1 - Het realiseren van invoering en acceptatie realiseren van gewijzigde bedrijfsvoering op basis van een veranderproces.

niveau
1
Infrastructuur

Beheren

1 - Opzetten en documenteren van authenticatie_ en autorisatiestructuur, systeemconfiguratie en netwerkconfiguratie voor een lokale infrastructuur

niveau
1
Infrastructuur

Beheren

2 - Documenteren van standaardbeheerprocessen en werkprocedures ten behoeve van beheer van infrastructuur

niveau
1
Infrastructuur

Analyseren

1 - Een infrastructuur analyseren volgens een standaardmethode en op basis van gegeven functionele eisen

niveau
1
Infrastructuur

Adviseren

1 - Aanbevelingen doen over een opzet van een lokale infrastructuur

niveau
1
Infrastructuur

Ontwerpen

1 - Specificaties opstellen voor een lokale infrastructuur volgens een standaardmethode

niveau
1
Infrastructuur

Realiseren

1 - Een lokale infrastructuur inrichten, testen en beschikbaar stellen

niveau
2
Infrastructuur

Beheren

1 - Het in beheer onderbrengen van nieuwe technologische ontwikkelingen in infrastructuur, waaronder gebruikersdevices

niveau
2
Infrastructuur

Beheren

2 - Implementeren van beheerprocessen

niveau
2
Infrastructuur

Beheren

3 - Opzetten van een beheeromgeving om de kwaliteit van de ict_dienstverlening te kunnen meten, waaronder het ontvangen en afhandelen van klantverzoeken, en te kunnen rapporteren over diensten Niveau

niveau
2
Infrastructuur

Analyseren

1 - Analyseren van de kwaliteit van de infrastructuuromgeving en services aan de hand van gangbare modellen en methoden

niveau
2
Infrastructuur

Analyseren

2 - Analyseren van aan infrastructuur gerelateerde incidenten, problemen en security bedreigingen

niveau
2
Infrastructuur

Adviseren

1 - Adviseren over inrichting en beheer van een infrastructuur met onderbouwde keuzes vanuit functionele en niet functionele eisen, en vanuit beschikbare technologie, beheermodellen en beheermethodes

niveau
2
Infrastructuur

Adviseren

2 - Maatregelen voorstellen die de informatiebeveiliging van de infrastructuur ten goede komen

niveau
2
Infrastructuur

Ontwerpen

1 - Het beschrijven van beheerprocessen en afspraken omtrent te leveren diensten

niveau
2
Infrastructuur

Ontwerpen

2 - Een functioneel ontwerp opstellen voor het automatiseren van het beheer van een infrastructuur in een specifieke bedrijfsomgeving

niveau
2
Infrastructuur

Ontwerpen

3 - Een technisch ontwerp opstellen voor een infrastructuur met bijbehorende beveiliging op basis van functionele en niet_functionele eisen

niveau
2
Infrastructuur

Realiseren

1 - Een infrastructuur inrichten die voldoet aan gestelde eisen op gebied van performance, usability, security en compliance

niveau
2
Infrastructuur

Realiseren

2 - Opzetten van basismonitoring van de infrastructuur

niveau
2
Infrastructuur

Realiseren

3 - Opstellen en uitvoeren van een testplan voor een infrastructuur om de kwaliteit te toetsen op basis van het opgestelde functionele en niet_functionele ontwerp

niveau
3
Infrastructuur

Beheren

1 - Ict-beheer afstemmen in horizontale richting (leveranciers, third-party) en in verticale richting (alignment)

niveau
3
Infrastructuur

Beheren

2 - Het beheer opzetten en uitvoeren van een public of private cloudgebaseerde infrastructuur

niveau
3
Infrastructuur

Analyseren

1 - Onderzoek doen naar trends op het gebied van ict-infrastructuur op basis van (internationale) technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties

niveau
3
Infrastructuur

Analyseren

2 - Een requirementsanalyse uitvoeren voor een bedrijfsinfrastructuur om functionele en niet_functionele eisen in kaart te brengen

niveau
3
Infrastructuur

Adviseren

1 - Adviseren over infrastructuur, inclusief beheer en beveiliging, in relatie tot informatiearchitectuur, IT governance, innovatie, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen

niveau
3
Infrastructuur

Ontwerpen

1 - Ontwerpen van een cloudgebaseerde infrastructuur met inachtneming van alle requirements

niveau
3
Infrastructuur

Ontwerpen

2 - Ontwerpen van een incident response organisatie en systemen om adequaat te kunnen reageren op incidenten van iedere aard en omvang

niveau
3
Infrastructuur

Realiseren

1 - Realiseren van public of private cloudgebaseerde infrastructuur en services, met inachtneming van alle requirements

niveau
3
Infrastructuur

Realiseren

2 - Opzetten van een geïntegreerde multi_level ict_ omgeving om de kwaliteit en security van ict-dienstverlening centraal te kunnen monitoren

niveau
1
Software

Beheren

1 - Inrichten en gebruikmaken van beheersysteem ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teamverband

niveau
1
Software

Analyseren

1 - Verzamelen en valideren van functionele eisen voor een softwaresysteem met één belanghebbende en volgens een standaardmethode

niveau
1
Software

Analyseren

2 - Acceptatiecriteria definiëren voor bovengenoemde functionele eisen

niveau
1
Software

Adviseren

1 - Aanbevelingen doen over specifieke requirements van een softwaresysteem op grond van onderzoek naar bestaande, vergelijkbare systemen

niveau
1
Software

Ontwerpen

1 - Een ontwerp maken voor een softwaresysteem met modelleertechnieken volgens een standaardmethode

niveau
1
Software

Realiseren

1 - Een eenvoudig softwaresysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen

niveau
2
Software

Beheren

1 - Inrichten, beheren en gebruikmaken van een ontwikkelstraat ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teams

niveau
2
Software

Beheren

2 - Principes toepassen om een softwareontwikkelproces te managen en te bewaken

niveau
2
Software

Analyseren

1 - Een requirementanalyse uitvoeren voor een softwaresysteem met verschillende belanghebbenden, rekeninghoudend met de kwaliteitseigenschappen

niveau
2
Software

Analyseren

2 - Een analyse uitvoeren om functionaliteit, ontwerp, interfaces ed, van een bestaand systeem of bestaande component te formuleren en te valideren

niveau
2
Software

Analyseren

3 - Een acceptatietest opstellen aan de hand van kwaliteitseigenschappen

niveau
2
Software

Adviseren

1 - Adviseren over eventuele aanschaf en vervolgens selectie van bestaande software of componenten bij het ontwikkelen van softwaresysteem, waarbij het kostenaspect een rol speelt

niveau
2
Software

Adviseren

2 - Adviseren over een onderdeel van een architectuur of een beperkt softwaresysteem

niveau
2
Software

Adviseren

3 - Adviseren over het gebruik van prototypes bij het valideren van de eisen

niveau
2
Software

Ontwerpen

1 - Opstellen van een ontwerp voor een softwaresysteem, rekening houdend met het gebruik van bestaande componenten en libraries; gebruik maken van ontwerp_ kwaliteitscriteria

niveau
2
Software

Ontwerpen

2 - Vaststellen van de kwaliteit van het ontwerp, bijvoorbeeld door toetsing of prototyping, rekening houdend met de geformuleerde kwaliteitseigenschappen

niveau
2
Software

Ontwerpen

3 - Testontwerpen opstellen volgens een gegeven teststrategie

niveau
2
Software

Realiseren

1 - Bouwen en beschikbaar stellen van een softwaresysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen, hierbij gebruik makend van bestaande componenten

niveau
2
Software

Realiseren

2 - Integreren van softwarecomponenten in een bestaand systeem, waarbij o.a. , de integriteit en systeemprestaties bewaakt worden.

niveau
2
Software

Realiseren

3 - Uitvoeren van regressietesten

niveau
2
Software

Realiseren

4 - Uitvoeren van en rapporteren over unittesten, integratietesten en systeemtesten

niveau
3
Software

Beheren

1 - Uitvoeren van configuratiemanagement, changemanagement en releasemanagement

niveau
3
Software

Analyseren

1 - Een requirementanalyse uitvoeren voor een softwaresysteem met verschillende belanghebbenden in een context van bestaande systemen

niveau
3
Software

Analyseren

2 - Integratie en migratieproblematiek in kaart brengen

niveau
3
Software

Analyseren

3 - Acceptatiecriteria definiëren aan de hand van kwaliteitseigenschappen en een uitgevoerde risicoanalyse

niveau
3
Software

Adviseren

1 - Adviseren met betrekking tot de keuze voor softwarearchitectuur of software frameworks, waarbij kostenaspecten en kwaliteitskenmerken zoals beschikbaarheid, performance, security en schaalbaarheid een rol spelen

niveau
3
Software

Adviseren

2 - Adviseren over de inrichting van een softwareontwikkelproces, waaronder het testproces

niveau
3
Software

Ontwerpen

1 - Een softwarearchitectuur opstellen voor een softwaresysteem, bestaande uit reeds bestaande en nieuwe systemen, rekening houdend met kwaliteitskenmerken en belanghebbenden

niveau
3
Software

Ontwerpen

2 - Opstellen van teststrategie voor systeemtesten

niveau
3
Software

Realiseren

1 - Bouwen en beschikbaar stellen van een softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van bestaande frameworks

niveau
3
Software

Realiseren

2 - Gebruikmaken van testautomatisering bij het uitvoeren van testen

niveau
1
Hardware Interfacing

Beheren

1 - Inrichten en gebruikmaken van een beheeromgeving ter ondersteuning van de ontwikkeling van een computersysteem, bijv, een embedded of IAsysteem, in teamverband

niveau
1
Hardware Interfacing

Analyseren

1 - Architectuur van een computersysteem beschrijven

niveau
1
Hardware Interfacing

Analyseren

2 - Werking van actuatoren en sensoren beschrijven en metingen verrichten

niveau
1
Hardware Interfacing

Analyseren

3 - Functionele en niet-functionele eisen voor een computersysteem, bijv, een embedded of IA systeem, en acceptatiecriteria opstellen

niveau
1
Hardware Interfacing

Adviseren

1 - Een initiële architectuur en de functionaliteit van een gegeven systeemconfiguratie (microprocessor, geheugen of andere bouwstenen) verifiëren en beschrijven

niveau
1
Hardware Interfacing

Ontwerpen

1 - Een eenvoudig computersysteem, bijv, een embedded of IA systeem, ontwerpen op basis van gegeven hardware

niveau
1
Hardware Interfacing

Realiseren

1 - Software schrijven voor een eenvoudig, gegeven computersysteem, voorzien van actuatoren en sensoren

niveau
2
Hardware Interfacing

Beheren

1 - Een (crossplatform) ontwikkelomgeving inrichten, zowel software als hardware gerelateerd, inclusief tools

niveau
2
Hardware Interfacing

Beheren

2 - Een gegeven ontwikkelomgeving beoordelen op kwaliteit en prestaties

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

1 - Signalerings en regelingsaspecten van de omgeving van een computersysteem in kaart brengen

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

2 - Een computersysteem methodisch specificeren

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

3 - Een protocolanalyse uitvoeren

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

4 - Een acceptatietest voor een computersysteem opstellen

niveau
2
Hardware Interfacing

Adviseren

1 - Een technisch advies uitbrengen voor de architectuur van een computersysteem en de hardware en software componenten

niveau
2
Hardware Interfacing

Adviseren

2 - Advies uitbrengen over het koppelen van systemen

niveau
2
Hardware Interfacing

Ontwerpen

1 - Een computersysteem methodisch ontwerpen op basis van zelfgekozen hardwarecomponenten

niveau
2
Hardware Interfacing

Ontwerpen

2 - Een driverontwerp opstellen

niveau
2
Hardware Interfacing

Ontwerpen

3 - Een protocol ontwerpen

niveau
2
Hardware Interfacing

Realiseren

1 - Een eenvoudig computersysteem inrichten en de koppelingen met hardwarecomponenten realiseren via software

niveau
2
Hardware Interfacing

Realiseren

2 - Driversoftware schrijven en testen

niveau
2
Hardware Interfacing

Realiseren

3 - Een protocol implementeren en testen

niveau
3
Hardware Interfacing

Beheren

1 - Een ontwikkelplatform en testplatform ten behoeve van hardware/software co-design inrichten, inclusief tools (bijvoorbeeld voor virtualisatie)

niveau
3
Hardware Interfacing

Beheren

2 - Een beheertestomgeving voor een computersysteem inrichten

niveau
3
Hardware Interfacing

Analyseren

1 - Een gedistribueerd computersysteem specificeren, inclusief timing, resourcegebruik en performance

niveau
3
Hardware Interfacing

Analyseren

2 - Security-aspecten beschrijven van computersystemen die aan of via (openbare) netwerken gekoppeld zijn

niveau
3
Hardware Interfacing

Analyseren

3 - Acceptatietestplan en integratietestplan opstellen

niveau
3
Hardware Interfacing

Adviseren

1 - Een technisch advies uitbrengen over een te realiseren (gedistribueerd) computersysteem, inclusief hardware en software componenten en koppelingen

niveau
3
Hardware Interfacing

Ontwerpen

1 - Een gedistribueerd computersysteem ontwerpen, inclusief bepaling van actuatoren, sensoren, timing, resourcegebruik en performance

niveau
3
Hardware Interfacing

Realiseren

1 - Een compleet computersysteem verwezenlijken, inclusief netwerk, hardware en systeemsoftware

niveau
3
Hardware Interfacing

Realiseren

2 - Een acceptatieprocedure opstellen en uitvoeren, bijv, in een virtuele omgeving, inclusief aspecten als timing, resourcegebruik en performance