niveau
1
Gebruikersinteractie

Beheren

Beroepstaak

1- Het inrichten en onderhouden van de eigen werkomgeving voor analyse, ontwerp en realisatie van ict- en/of digitale mediaproducten m.b.v. een gangbare tool.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Beheren

Beroepstaak

2- Het overdragen van een gedefinieerde versie van het eindproduct, inclusief productverantwoording, aan een opdrachtgever.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Analyseren

Beroepstaak

1- Het designrepertoire (vormen, kleuren, stijlkenmerken) inventariseren en de merk- of productidentiteit beschrijven voor een actueel ict- en/of digitaal mediaproduct.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Analyseren

Beroepstaak

2- Doelgroepen en doelstellingen onderscheiden en deze koppelen aan gebruikersgedrag en interactie.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over toe te passen interactie-, communicatie- en beeldende middelen voor inzet in communicatie en interface- ontwikkeling.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Adviseren

Beroepstaak

2- Op basis van een gegeven usability-analyse aanbevelingen doen voor het ontwerp van een ict- en/of digitaal mediaproduct.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Ontwerpen van statische en beperkt dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van gegeven technieken, zoals scenario’s, storyboards en wire frames en passende usability-testen.

niveau
1
Gebruikersinteractie

Realiseren

Beroepstaak

1- Het realiseren en testen van statische ict- en/of digitale mediaproducten met inzet van gangbare tools, keuze voor geschikte (media-)formaten en beperkt toepassen van stijlmiddelen.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Beheren

Beroepstaak

1- Het toepassen van versiebeheer en het inrichten en configureren van een samenwerkingsomgeving bij de realisatie van ict- en/of digitale mediaproducten, rekening houdend met onderhoudbaarheid en daarvoor beschikbare middelen.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Analyseren

Beroepstaak

1- Het analyseren van ict- en/of digitale mediaproducten, doelgroepen en doelstellingen vanuit een overzicht van actuele ‘cultuur’ en trends t.b.v. de inventarisatie van klant- of gebruikersbehoeften.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Analyseren

Beroepstaak

2- Een interface-, gebruiks- en communicatieanalyse maken, inclusief usability en user- experience.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over de concrete inzet van media en middelen, rekening houdend met (communicatie)doelstellingen, doelgroepen, planning en budget.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Ontwerpen van samenhangende, dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van gedeeltelijk zelf geselecteerde technieken zoals scripts, storyboards, navigatiestructuur en passende usability-testen.

niveau
2
Gebruikersinteractie

Realiseren

Beroepstaak

1- Het realiseren en testen van dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van relevante grafische elementen, geluid, beeld, en animaties.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Beheren

Beroepstaak

1- Vanaf de start van product- of dienstontwikkeling rekening houden met productverantwoording, productcontext, continuïteit en overdracht naar de opdrachtgever en/of gebruikersomgeving.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Analyseren

Beroepstaak

1- Het in kaart brengen van trends in communicatie en designrepertoire van ict- en/of digitale mediaproducten.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Analyseren

Beroepstaak

2- Het opstellen van een analyserapportage (doelgroep, doelstelling, context, informatie- en communicatiebehoefte, visualisatie, bruikbaarheid en gebruik), en dit relateren aan trends in ict- en/of digitale mediaproducten.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Adviseren

Beroepstaak

1- Maatschappelijke en branchetrends verwerken In een advies voor de concrete inzet van media en middelen bij de ontwikkeling van ict- en of digitale mediaproducten, rekening houdend met planning en budget.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Ontwerpen van ict- en/of digitale mediaproducten vanuit een zelf ontworpen (vernieuwende) functionaliteit, interactievorm, stijl en/of dienst, met inbegrip van user experience, usability-testen en innovatieve technologie.

niveau
3
Gebruikersinteractie

Realiseren

Beroepstaak

1- Realiseren en testen van dynamische ict- en/of digitale mediaproducten met toepassing van innovatieve technologieën.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Beheren

Beroepstaak

1- Het onderhouden en actualiseren van procesdocumentatie.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Beheren

Beroepstaak

2- Het beschrijven van de veranderingsbehoefte bij een proces op basis van gegevens uit kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Analyseren

Beroepstaak

1- Het inventariseren van de gegevensstromen en informatievoorziening binnen een bedrijfsproces.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Analyseren

Beroepstaak

2- Het analyseren van knelpunten van een bedrijfsproces en het beschrijven van oorzaak- gevolgrelaties.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Adviseren

Beroepstaak

1- Op basis van geanalyseerde knelpunten binnen een (bedrijfs)proces verbeteringen formuleren voor organisatie(structuur), (bedrijfs)processtructuur en/of informatieverzorging, met inachtneming van mogelijkheden van ict.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Adviseren

Beroepstaak

2- Adviseren over de toepasbaarheid van een ict- ontwikkeling voor een organisatie.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Het (her)ontwerpen en/of digitaliseren van een bedrijfsproces, enkele gegevensstromen, een organisatieonderdeel en/of een deel van de informatievoorziening.

niveau
1
Bedrijfsprocessen

Realiseren

Beroepstaak

1- Het beschrijven en opstellen van werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen, en procedures voor een (aangepast) proces.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Beheren

Beroepstaak

1- Het inrichten, onderhouden en actualiseren van functioneel beheer.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Beheren

Beroepstaak

2- De behoefte aan procesveranderingen signaleren en inventariseren, mede op basis van gegevens uit kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Analyseren

Beroepstaak

1- Het analyseren van bedrijfsprocessen, organisatie, gegevensstromen, databehoeften en procesbesturing (op tactisch/operationeel niveau) en het beschrijven van knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties vanuit de invalshoek van de informatievoorziening.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over knelpunten op het terrein van organisatiestructuur (en rollen), (bedrijfs)processtructuur en samenhang, en informatievoorziening.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Adviseren

Beroepstaak

2- Adviseren over nieuwe mogelijkheden voor de organisatie op basis van ontwikkelingen in ict.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Het (her)ontwerpen van samenhangende bedrijfsprocessen, een gegevensstructuur (model), het procesmanagement van bedrijfsprocessen, de functionele organisatiestructuur en/of de informatievoorziening, met inachtneming van mogelijkheden van ict en de borging van integriteit van de gegevens.

niveau
2
Bedrijfsprocessen

Realiseren

Beroepstaak

1- Het realiseren van de invoering en acceptatie van procedures in samenhang met nieuwe of gewijzigde informatievoorziening en besturing.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Beheren

Beroepstaak

1- Het inrichten en actualiseren van principes, business rules en modellen van procesarchitectuur, mede op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Beheren

Beroepstaak

2- Het proactief signaleren van behoefte aan verandering en bijbehorende processen in gang zetten.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Analyseren

Beroepstaak

1- Het in kaart brengen van de consequenties van een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Analyseren

Beroepstaak

2- Een kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse maken van de huidige en toekomstige situatie op het gebied van bijvoorbeeld beleid, strategie, alignment en architectuur, met gebruikmaking van gangbare methoden.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over de in- en externe afstemming tussen business en ict (alignment en governance) op basis van de (netwerk- )organisatiestrategie en doelstellingen

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Het (her)ontwerpen van de architectuur van bedrijfsprocessen en besturingsmodellen, inclusief bijbehorende beheersing, informatievoorziening en veranderproces.

niveau
3
Bedrijfsprocessen

Realiseren

Beroepstaak

1- Het realiseren van invoering en acceptatie realiseren van gewijzigde bedrijfsvoering op basis van een veranderproces.

niveau
1
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

1- Opzetten en documenteren van authenticatie_ en autorisatiestructuur, systeemconfiguratie en netwerkconfiguratie voor een lokale infrastructuur

niveau
1
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

2- Documenteren van standaardbeheerprocessen en werkprocedures ten behoeve van beheer van infrastructuur

niveau
1
Infrastructuur

Analyseren

Beroepstaak

1- Een infrastructuur analyseren volgens een standaardmethode en op basis van gegeven functionele eisen

niveau
1
Infrastructuur

Adviseren

Beroepstaak

1- Aanbevelingen doen over een opzet van een lokale infrastructuur

niveau
1
Infrastructuur

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Specificaties opstellen voor een lokale infrastructuur volgens een standaardmethode

niveau
1
Infrastructuur

Realiseren

Beroepstaak

1- Een lokale infrastructuur inrichten, testen en beschikbaar stellen

niveau
2
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

1- Het in beheer onderbrengen van nieuwe technologische ontwikkelingen in infrastructuur, waaronder gebruikersdevices

niveau
2
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

2- Implementeren van beheerprocessen

niveau
2
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

3- Opzetten van een beheeromgeving om de kwaliteit van de ict_dienstverlening te kunnen meten, waaronder het ontvangen en afhandelen van klantverzoeken, en te kunnen rapporteren over diensten Niveau

niveau
2
Infrastructuur

Analyseren

Beroepstaak

1- Analyseren van de kwaliteit van de infrastructuuromgeving en services aan de hand van gangbare modellen en methoden

niveau
2
Infrastructuur

Analyseren

Beroepstaak

2- Analyseren van aan infrastructuur gerelateerde incidenten, problemen en security bedreigingen

niveau
2
Infrastructuur

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over inrichting en beheer van een infrastructuur met onderbouwde keuzes vanuit functionele en niet functionele eisen, en vanuit beschikbare technologie, beheermodellen en beheermethodes

niveau
2
Infrastructuur

Adviseren

Beroepstaak

2- Maatregelen voorstellen die de informatiebeveiliging van de infrastructuur ten goede komen

niveau
2
Infrastructuur

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Het beschrijven van beheerprocessen en afspraken omtrent te leveren diensten

niveau
2
Infrastructuur

Ontwerpen

Beroepstaak

2- Een functioneel ontwerp opstellen voor het automatiseren van het beheer van een infrastructuur in een specifieke bedrijfsomgeving

niveau
2
Infrastructuur

Ontwerpen

Beroepstaak

3- Een technisch ontwerp opstellen voor een infrastructuur met bijbehorende beveiliging op basis van functionele en niet_functionele eisen

niveau
2
Infrastructuur

Realiseren

Beroepstaak

1- Een infrastructuur inrichten die voldoet aan gestelde eisen op gebied van performance, usability, security en compliance

niveau
2
Infrastructuur

Realiseren

Beroepstaak

2- Opzetten van basismonitoring van de infrastructuur

niveau
2
Infrastructuur

Realiseren

Beroepstaak

3- Opstellen en uitvoeren van een testplan voor een infrastructuur om de kwaliteit te toetsen op basis van het opgestelde functionele en niet_functionele ontwerp

niveau
3
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

1- Ict-beheer afstemmen in horizontale richting (leveranciers, third-party) en in verticale richting (alignment)

niveau
3
Infrastructuur

Beheren

Beroepstaak

2- Het beheer opzetten en uitvoeren van een public of private cloudgebaseerde infrastructuur

niveau
3
Infrastructuur

Analyseren

Beroepstaak

1- Onderzoek doen naar trends op het gebied van ict-infrastructuur op basis van (internationale) technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties

niveau
3
Infrastructuur

Analyseren

Beroepstaak

2- Een requirementsanalyse uitvoeren voor een bedrijfsinfrastructuur om functionele en niet_functionele eisen in kaart te brengen

niveau
3
Infrastructuur

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over infrastructuur, inclusief beheer en beveiliging, in relatie tot informatiearchitectuur, IT governance, innovatie, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen

niveau
3
Infrastructuur

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Ontwerpen van een cloudgebaseerde infrastructuur met inachtneming van alle requirements

niveau
3
Infrastructuur

Ontwerpen

Beroepstaak

2- Ontwerpen van een incident response organisatie en systemen om adequaat te kunnen reageren op incidenten van iedere aard en omvang

niveau
3
Infrastructuur

Realiseren

Beroepstaak

1- Realiseren van public of private cloudgebaseerde infrastructuur en services, met inachtneming van alle requirements

niveau
3
Infrastructuur

Realiseren

Beroepstaak

2- Opzetten van een geïntegreerde multi_level ict_ omgeving om de kwaliteit en security van ict-dienstverlening centraal te kunnen monitoren

niveau
1
Software

Beheren

Beroepstaak

1- Inrichten en gebruikmaken van beheersysteem ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teamverband

niveau
1
Software

Analyseren

Beroepstaak

1- Verzamelen en valideren van functionele eisen voor een softwaresysteem met één belanghebbende en volgens een standaardmethode

niveau
1
Software

Analyseren

Beroepstaak

2- Acceptatiecriteria definiëren voor bovengenoemde functionele eisen

niveau
1
Software

Adviseren

Beroepstaak

1- Aanbevelingen doen over specifieke requirements van een softwaresysteem op grond van onderzoek naar bestaande, vergelijkbare systemen

niveau
1
Software

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Een ontwerp maken voor een softwaresysteem met modelleertechnieken volgens een standaardmethode

niveau
1
Software

Realiseren

Beroepstaak

1- Een eenvoudig softwaresysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen

niveau
2
Software

Beheren

Beroepstaak

1- Inrichten, beheren en gebruikmaken van een ontwikkelstraat ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teams

niveau
2
Software

Beheren

Beroepstaak

2- Principes toepassen om een softwareontwikkelproces te managen en te bewaken

niveau
2
Software

Analyseren

Beroepstaak

1- Een requirementanalyse uitvoeren voor een softwaresysteem met verschillende belanghebbenden, rekeninghoudend met de kwaliteitseigenschappen

niveau
2
Software

Analyseren

Beroepstaak

2- Een analyse uitvoeren om functionaliteit, ontwerp, interfaces ed, van een bestaand systeem of bestaande component te formuleren en te valideren

niveau
2
Software

Analyseren

Beroepstaak

3- Een acceptatietest opstellen aan de hand van kwaliteitseigenschappen

niveau
2
Software

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren over eventuele aanschaf en vervolgens selectie van bestaande software of componenten bij het ontwikkelen van softwaresysteem, waarbij het kostenaspect een rol speelt

niveau
2
Software

Adviseren

Beroepstaak

2- Adviseren over een onderdeel van een architectuur of een beperkt softwaresysteem

niveau
2
Software

Adviseren

Beroepstaak

3- Adviseren over het gebruik van prototypes bij het valideren van de eisen

niveau
2
Software

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Opstellen van een ontwerp voor een softwaresysteem, rekening houdend met het gebruik van bestaande componenten en libraries; gebruik maken van ontwerp_ kwaliteitscriteria

niveau
2
Software

Ontwerpen

Beroepstaak

2- Vaststellen van de kwaliteit van het ontwerp, bijvoorbeeld door toetsing of prototyping, rekening houdend met de geformuleerde kwaliteitseigenschappen

niveau
2
Software

Ontwerpen

Beroepstaak

3- Testontwerpen opstellen volgens een gegeven teststrategie

niveau
2
Software

Realiseren

Beroepstaak

1- Bouwen en beschikbaar stellen van een softwaresysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen, hierbij gebruik makend van bestaande componenten

niveau
2
Software

Realiseren

Beroepstaak

2- Integreren van softwarecomponenten in een bestaand systeem, waarbij o.a. , de integriteit en systeemprestaties bewaakt worden.

niveau
2
Software

Realiseren

Beroepstaak

3- Uitvoeren van regressietesten

niveau
2
Software

Realiseren

Beroepstaak

4- Uitvoeren van en rapporteren over unittesten, integratietesten en systeemtesten

niveau
3
Software

Beheren

Beroepstaak

1- Uitvoeren van configuratiemanagement, changemanagement en releasemanagement

niveau
3
Software

Analyseren

Beroepstaak

1- Een requirementanalyse uitvoeren voor een softwaresysteem met verschillende belanghebbenden in een context van bestaande systemen

niveau
3
Software

Analyseren

Beroepstaak

2- Integratie en migratieproblematiek in kaart brengen

niveau
3
Software

Analyseren

Beroepstaak

3- Acceptatiecriteria definiëren aan de hand van kwaliteitseigenschappen en een uitgevoerde risicoanalyse

niveau
3
Software

Adviseren

Beroepstaak

1- Adviseren met betrekking tot de keuze voor softwarearchitectuur of software frameworks, waarbij kostenaspecten en kwaliteitskenmerken zoals beschikbaarheid, performance, security en schaalbaarheid een rol spelen

niveau
3
Software

Adviseren

Beroepstaak

2- Adviseren over de inrichting van een softwareontwikkelproces, waaronder het testproces

niveau
3
Software

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Een softwarearchitectuur opstellen voor een softwaresysteem, bestaande uit reeds bestaande en nieuwe systemen, rekening houdend met kwaliteitskenmerken en belanghebbenden

niveau
3
Software

Ontwerpen

Beroepstaak

2- Opstellen van teststrategie voor systeemtesten

niveau
3
Software

Realiseren

Beroepstaak

1- Bouwen en beschikbaar stellen van een softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van bestaande frameworks

niveau
3
Software

Realiseren

Beroepstaak

2- Gebruikmaken van testautomatisering bij het uitvoeren van testen

niveau
1
Hardware Interfacing

Beheren

Beroepstaak

1- Inrichten en gebruikmaken van een beheeromgeving ter ondersteuning van de ontwikkeling van een computersysteem, bijv, een embedded of IAsysteem, in teamverband

niveau
1
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

1- Architectuur van een computersysteem beschrijven

niveau
1
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

2- Werking van actuatoren en sensoren beschrijven en metingen verrichten

niveau
1
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

3- Functionele en niet-functionele eisen voor een computersysteem, bijv, een embedded of IA systeem, en acceptatiecriteria opstellen

niveau
1
Hardware Interfacing

Adviseren

Beroepstaak

1- Een initiële architectuur en de functionaliteit van een gegeven systeemconfiguratie (microprocessor, geheugen of andere bouwstenen) verifiëren en beschrijven

niveau
1
Hardware Interfacing

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Een eenvoudig computersysteem, bijv, een embedded of IA systeem, ontwerpen op basis van gegeven hardware

niveau
1
Hardware Interfacing

Realiseren

Beroepstaak

1- Software schrijven voor een eenvoudig, gegeven computersysteem, voorzien van actuatoren en sensoren

niveau
2
Hardware Interfacing

Beheren

Beroepstaak

1- Een (crossplatform) ontwikkelomgeving inrichten, zowel software als hardware gerelateerd, inclusief tools

niveau
2
Hardware Interfacing

Beheren

Beroepstaak

2- Een gegeven ontwikkelomgeving beoordelen op kwaliteit en prestaties

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

1- Signalerings en regelingsaspecten van de omgeving van een computersysteem in kaart brengen

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

2- Een computersysteem methodisch specificeren

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

3- Een protocolanalyse uitvoeren

niveau
2
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

4- Een acceptatietest voor een computersysteem opstellen

niveau
2
Hardware Interfacing

Adviseren

Beroepstaak

1- Een technisch advies uitbrengen voor de architectuur van een computersysteem en de hardware en software componenten

niveau
2
Hardware Interfacing

Adviseren

Beroepstaak

2- Advies uitbrengen over het koppelen van systemen

niveau
2
Hardware Interfacing

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Een computersysteem methodisch ontwerpen op basis van zelfgekozen hardwarecomponenten

niveau
2
Hardware Interfacing

Ontwerpen

Beroepstaak

2- Een driverontwerp opstellen

niveau
2
Hardware Interfacing

Ontwerpen

Beroepstaak

3- Een protocol ontwerpen

niveau
2
Hardware Interfacing

Realiseren

Beroepstaak

1- Een eenvoudig computersysteem inrichten en de koppelingen met hardwarecomponenten realiseren via software

niveau
2
Hardware Interfacing

Realiseren

Beroepstaak

2- Driversoftware schrijven en testen

niveau
2
Hardware Interfacing

Realiseren

Beroepstaak

3- Een protocol implementeren en testen

niveau
3
Hardware Interfacing

Beheren

Beroepstaak

1- Een ontwikkelplatform en testplatform ten behoeve van hardware/software co-design inrichten, inclusief tools (bijvoorbeeld voor virtualisatie)

niveau
3
Hardware Interfacing

Beheren

Beroepstaak

2- Een beheertestomgeving voor een computersysteem inrichten

niveau
3
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

1- Een gedistribueerd computersysteem specificeren, inclusief timing, resourcegebruik en performance

niveau
3
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

2- Security-aspecten beschrijven van computersystemen die aan of via (openbare) netwerken gekoppeld zijn

niveau
3
Hardware Interfacing

Analyseren

Beroepstaak

3- Acceptatietestplan en integratietestplan opstellen

niveau
3
Hardware Interfacing

Adviseren

Beroepstaak

1- Een technisch advies uitbrengen over een te realiseren (gedistribueerd) computersysteem, inclusief hardware en software componenten en koppelingen

niveau
3
Hardware Interfacing

Ontwerpen

Beroepstaak

1- Een gedistribueerd computersysteem ontwerpen, inclusief bepaling van actuatoren, sensoren, timing, resourcegebruik en performance

niveau
3
Hardware Interfacing

Realiseren

Beroepstaak

1- Een compleet computersysteem verwezenlijken, inclusief netwerk, hardware en systeemsoftware

niveau
3
Hardware Interfacing

Realiseren

Beroepstaak

2- Een acceptatieprocedure opstellen en uitvoeren, bijv, in een virtuele omgeving, inclusief aspecten als timing, resourcegebruik en performance